Google+ 草堂雜記 For Life, Work & Pleasure: 冬至的詩

2009年12月20日 星期日

冬至的詩

〖長至〗 晉潘尼
渾儀賦四氣,玉衡運招搖,
hún yí fù sì qì, yù héng yùn zhāo yáo,
靈晷脩斯夕,日南始今朝。
líng guǐ xiū sī xī, rì nán shǐ jīn zhāo。

〖冬至〗晉陳新塗妻李氏
靈象尋數迥,四氣平運散,
líng xiàng xún shù jiǒng, sì qì píng yùn sàn,
陰律鼓微陽,大明啟脩旦。
yīn lǜ gǔ wēi yáng, dà míng qǐ xiū dàn。
感與時來興,心隨逝化歎,
gǎn yǔ shí lái xìng, xīn suí shì huà tàn,
式宴集中堂,賓客盈朝館。
shì yàn jí zhōng táng, bīn kè yíng cháo guǎn。

〖冬至〗宋傅亮
星昴殷仲冬,短晷窮南陸,
xīng mǎo yīn zhòng dōng, duǎn guǐ qióng nán lù,
柔荔迎時萋,芳芸應節馥。
róu lì yíng shí qī, fāng yún yīng jié fù。

〖皇太子會〗 晉王讚
元陰受謝,青陽啟號,
yuán yīn shòu xiè, qīng yáng qǐ hào,
氣以升新,光以永照。
qì yǐ shēng xīn, guāng yǐ yǒng zhào。

〖冬至〗宋袁淑
連星貫初歷,令月臨首歲,
lián xīng guàn chū lì, lìng yuè lín shǒu suì,
薦樂行殷政,登金(一倫歌)贊陽滯。
jiàn lè xíng yīn zhèng, dēng jīn(yī lún gē) zàn yáng zhì。
收涼降天德,萌華宣地惠,
shōu liáng jiàng tiān dé, méng huá xuān de huì,
司瑞紀夜晞,書雲掌朝誓。
sī ruì jì yè xī, shū yún zhǎng cháo shì。

〖冬至〗鮑照
舟遷莊甚笑,水流孔急歎,
zhōu qiān zhuāng shén xiào, shuǐ liú kǒng jí tàn,
景移風度改,日至晷廻換。
jǐng yí fēng dù gǎi, rì zhì guǐ huí huàn。
眇眇負霜鶴,皎皎帶雪雁,
miǎo miǎo fù shuāng hè, jiǎo jiǎo dài xuě yàn,
長河結瓓玕,層冰如玉岸。
cháng hé jié làn gān, céng bīng rú yù àn。
哀哀古老容,慘顏愁歲晏,
āi āi gǔ lǎo róng, cǎn yán chóu suì yàn,
催促時節過,逼迫聚離散。
cuī cù shí jié guò, bī pò jù lí sàn。
美人還未央,鳴筝誰與彈。
měi rén hái wèi yāng, míng zhēng shuí yǔ dàn。

〖冬至應教〗北齊蕭慤
天宮初動磬,緹室已飛灰,
tiān gōng chū dòng qìng, tí shì yǐ fēi huī,
暮風吹竹起,陽臺覆石來。
mù fēng chuī zhú qǐ, yáng tái fù shí lái。
拆冰開荔色,除雪出蘭栽,
chāi bīng kāi lì sè, chú xuě chū lán zāi,
慙無宋玉辨,濫吹楚王臺。
cán wú sòng yù biàn, làn chuī chu wáng tái。

〖冬至乾陽殿受朝〗隋煬帝
北陸元冬盈,南至晷漏長,
běi lù yuán dōng yíng, nán zhì guǐ lòu zhǎng,
端拱朝萬國,守文繼百王。
duān gǒng cháo wàn guó, shǒu wén jì bǎi wáng。
圭景正八表,道路經四方,
guī jǐng zhèng bā biǎo, dào lù jīng sì fāng,
碧空霜華淨,朱庭皎日光。
bì kōng shuāng huá jìng, zhū tíng jiǎo rì guāng。
纓佩既濟濟,鍾鼓何煌煌,
yīng pèi jì jǐ jǐ, zhōng gǔ hé huáng huáng,
文戟翊高殿,采眊分脩廊。
wén jǐ yì gāo diàn, cǎi mào fēn xiū láng。

〖乾陽殿受朝應詔〗隋牛弘志
作貢菁茅集,來朝圭黻連,
zuò gòng jīng máo jí, lái cháo guī fù lián,
司儀三揖盛,掌禮九賓虔。
sī yí sān yī shèng, zhǎng lǐ jiǔ bīn qián。

〖冬至乾陽受朝應詔〗隋 許善心
森森羅陛衛,噦噦鏘璁珩,
ēn sēn luó bì wèi, huì huì qiāng cōng héng,
禮殫五端輯,樂闋九功成。
lǐ dān wǔ duān ji, lè què jiǔ gōng chéng。

〖南至日太史登臺書雲物〗裴達
圜丘纔展禮,佳氣近初分,
yuán qiū cái zhǎn lǐ, jiā qì jìn chū fēn,
太史方簪筆,高臺紀彩雲。
tài shǐ fāng zān bǐ, gāo tái jì cǎi yún。
天容和縹緲,曉色共氛氲,
tiān róng hé piāo miǎo, xiǎo sè gòng fēn yūn,
道泰資賢輔,年豐倚聖君。
dào tài zī xián fǔ, nián fēng yǐ shèng jūn。
恭惟同國瑞,兼用察人文,
gōng wéi tóng guó ruì, jiān yòng chá rén wén,
應念懷鉛客,終朝望碧雰。
yīng niàn huái qiān kè, zhōng cháo wàng bì fēn。

〖南至日太史登臺書雲物〗于伊躬
至日行時令,登臺約禮文,
zhì rì xíng shí lìng, dēng tái yuē lǐ wén,
官稱伯趙氏,色辨五方雲。
guān chēng bó zhào shì, sè biàn wǔ fāng yún。
晝漏聽初發,陽光望漸分,
zhòu lòu tīng chū fā, yáng guāng wàng jiàn fēn,
司天為歲備,特簡出人羣。
sī tiān wèi suì bèi, tè jiǎn chū rén qún。
惠愛周微物,生靈荷聖君,
huì ài zhōu wēi wù, shēng líng hé shèng jūn,
長當有嘉瑞,郁郁復紛紛。
zhǎng dāng yǒu jiā ruì, yù yù fù fēn fēn。

〖長日上公獻壽〗崔琮
應律三陽首,朝天萬國同,
yīng lǜ sān yáng shǒu, cháo tiān wàn guó tóng,
斗邊看子月,臺上候样風。
dòu biān kàn zi yuè, tái shàng hou yàng fēng。
五夜鏡初曉,千門日正融,
wǔ yè jìng chū xiǎo, qiān mén rì zhèng róng,
玉階文物盛,仙仗武貔雄。
yù jiē wén wù shèng, xian zhàng wǔ pí xióng。
率舞皆羣辟,稱觴即上公,
lǜ wǔ jiē qún pì, chēng shāng jí shàng gōng,
南山為聖壽,長對未央宮。
nán shān wèi shèng shòu, zhǎng duì wèi yāng gōng。

〖日南至〗獨孤鉉
玉歷班窮律,凝陰發一陽,
yù lì bān qióng lǜ, níng yīn fā yī yáng,
輕暉猶惜短,圭影漸欣長。
qīng huī yóu xī duǎn, guī yǐng jiàn xīn zhǎng。
晷度經南斗,流晶盡北堂,
guǐ dù jīng nán dòu, liú jīng jǐn běi táng,
乍疑周戶耀,可愛逗林光。
zhà yí zhōu hù yào, kě ài dòu lín guāng。
積雪消微照,初萌動渺茫,
jī xuě xiāo wéi zhào, chū méng dòng miǎo máng,
更升臺上望,雲物已昭彰。
gèng shēng tái shàng wàng, yún wù yǐ zhāo zhāng。

〖冬至節後賀皇太子及平陽郡主〗宋 楊萬里
長樂鍾聲繞夢驚,建章星影照人行,
zhǎng lè zhōng shēng rào mèng jīng, jiàn zhāng xīng yǐng zhào rén xíng,
千官燈語聽殘點,一夜霜寒在五更。
qiān guān dēng yǔ tīng cán diǎn, yī yè shuāng hán zài wǔ gēng。
金鑰玉□開北闕,銀鞍絲控謁東明,
jīn yào yù□kāi běi què, yín ān sī kòng yè dōng míng,
青宮朱邸環天極,五色祥雲覆帝城。
qīng gōng zhū dǐ huán tiān jí, wǔ sè xiáng yún fù dì chéng。

〖冬至〗邵雍
冬至子之半,天心无改移,
dōng zhì zǐ zhī bàn, tiān xīn wú gǎi yí,
一陽初動處,萬物未生時。
yī yáng chū dòng chù, wàn wù wèi shēng shí。
元酒味方淡,大音聲正希,
yuán jiǔ wèi fāng dàn, dà yīn shēng zhèng xī,
此言如不信,更請問包羲。
cǐ yán rú bù xìn, gèng qǐng wèn bāo xī。

〖十一月二十七日冬至〗元朱德潤
卷地顛風響怒雷,一宵天上報陽回,
juǎn de diān fēng xiǎng nù léi, yī xiāo tiān shàng bào yáng huí,
日光繡戶初添線,雪意屏山欲放梅。
rì guāng xiù hù chū tiān xiàn, xuě yì píng shān yù fàng méi。
雙闕倚天瞻象魏,五雲書彩望靈臺,
shuāng què yǐ tiān zhān xiàng wèi, wǔ yún shū cǎi wàng líng tái,
江南水暖不成凍,溪叟穿魚換酒來。
jiāng nán shuǐ nuǎn bù chéng dòng, xī sǒu chuān yú huàn jiǔ lái。

〖冬至〗陳高
今日冬至陽使迥,客中無賴廢持杯,
jīn rì dōng zhì yáng shǐ jiǒng, kè zhōng wú lài fèi chí bēi,
乾坤萬里風塵滿,南北何時道路開。
qián kūn wàn lǐ fēng chén mǎn, nán běi hé shí dào lù kāi。
白髮頻添隨繡線,壯心都冷類葭灰,
bái fà pín tiān suí xiù xiàn, zhuàng xīn dōu lěng lèi jiā huī,
中興早看雲臺築,老去何妨臥草萊。
zhōng xìng zǎo kàn yún tái zhú, lǎo qù hé fáng wò cǎo lái。

〖長至日〗明樊鵬
大地初陽子夜回,洞房元籥散蘆灰,
dà dì chū yáng zǐ yè huí, dòng fáng yuán yuè sàn lú huī,
金堤暗約催春柳,仙苑初傳破野梅。
jīn dī àn yuē cuī chūn liǔ, xian yuàn chū chuán pò yě méi。
壽祝南山同魏闕,雲瞻北斗即蓬萊,
shòu zhù nán shān tóng wèi què, yún zhān běi dǒu jí péng lái,
忻隨澤草知生意,為報和風聖域開。
xīn suí zé cǎo zhī shēng yì, wèi bào hé fēng shèng yù kāi。

〖至日〗尹耕
天涯亦有窮愁日,病裹飜多故國思,
tiān yá yì yǒu qióng chóu rì, bìng guǒ fān duō gù guó sī,
臈凍嶺梅難索笑,春遲宮柳未舒眉。
là dòng lǐng méi nán suǒ xiào, chūn chí gōng liǔ wèi shū méi。
浮灰不送囊中賦,弱線還添鬢上絲,
fú huī bu sòng náng zhōng fù, ruò xiàn hái tiān bìn shàng sī,
強自登樓望雲物,四方憂隱尚邊陲。
qiáng zì dēng lóu wàng yún wù, sì fāng yōu yǐn shàng biān chuí。

〖冬 至 〗杜 牧
遠信初憑雙鯉去,他鄉正遇一陽生。
yuǎn xìn chū píng shuāng lǐ qù, tā xiāng zhèng yù yī yáng shēng。
尊前豈解愁家國,輩下惟能憶弟兄。
zūn qián qǐ jiě chóu jiā guó, bèi xià wéi néng yì dì xiōng。
旅館夜憂姜被冷,暮江寒覺晏裘輕。
lǚ guǎn yè yōu jiāng bèi lěng, mù jiāng hán jué yàn qiú qīng。
竹門風過還惆悵,疑是松窗雪打聲。
zhú mén fēng guò hái chóu chàng, yí shì sōng chuāng xuě dǎ shēng。

〖小至〗 (唐)杜甫
天時人事日相催,冬至陽生春又來。
tiān shí rén shì rì xiāng cuī, dōng zhì yáng shēng chūn yòu lái。
刺繡五紋添弱線,吹葭六管動飛灰。
cì xiù wǔ wén tiān ruò xiàn, chuī jiā liù guǎn dòng fēi huī。
岸容待臘將舒柳,山意衝寒欲放梅。
àn róng dài là jiāng shū liǔ, shān yì chōng hán yù fàng méi。
雲物不殊鄉國異,教兒且覆掌中杯。
yún wù bù shū xiāng guó yì, jiào er qiě fù zhǎng zhōng bēi。

〖冬至〗 (唐)杜甫
年年至日長為客,忽忽窮愁泥殺人!
nián nián zhì rì zhǎng wèi kè, hū hū qióng chóu ní shā rén!
江上形容吾獨老,天邊風俗自相親。
jiāng shàng xíng róng wú dú lǎo, tiān biān fēng sú zì xiāng qīn。
杖藜雪後臨丹壑,鳴玉朝來散紫宸。
zhàng lí xuě hòu lín dān hè, míng yù cháo lái sàn zǐ chén。
心折此時無一寸,路迷何處望三秦?
xīn zhé cǐ shí wú yī cùn, lù mí hé chù wàng sān qín?

〖小至〗 (唐)杜甫
天時人事日相催,冬至陽生春又來。
tiān shí rén shì rì xiāng cuī, dōng zhì yáng shēng chūn yòu lái。
刺繡五紋添弱線,吹葭六管動飛灰。
cì xiù wǔ wén tiān ruò xiàn, chuī jiā liù guǎn dòng fēi huī。
岸容待臘將舒柳,山意衝寒欲放梅。
àn róng dài là jiāng shū liǔ, shān yì chōng hán yù fàng méi。
雲物不殊鄉國異,教兒且覆掌中杯。
yún wù bù shū xiāng guó yì, jiào er qiě fù zhǎng zhōng bēi。

〖邯鄲冬至夜〗 (唐)白居易
邯鄲驛裡逢冬至,抱膝燈前影伴身。
hán dān yì li féng dōng zhì, bào xī dēng qián yǐng bàn shēn。
想得家中夜深坐,還應說著遠行人。
xiǎng de jiā zhōng yè shēn zuò, hái yīng shuō zhe yuǎn xíng rén。

〖冬至宿楊梅館〗 (唐)白居易
十一月中長至夜,三千里外遠行人。
shí yī yuè zhōng cháng zhì yè, sān qiān lǐ wài yuǎn xíng rén。
若為獨宿楊梅館?冷枕單床一病身。
ruò wèi dú sù yáng méi guǎn? lěng zhěn dān chuáng yī bìng shēn。

〖冬至夜〗白居易
老去襟懷常濩落,病來鬢髮轉蒼浪,
lǎo qù jīn huái cháng huò luò, bìng lái bìn fà zhuǎn cāng làng,
心灰不及爐中火,鬢雪多于砌下霜。
xīn huī bu jí lú zhōng huǒ, bìn xuě duō yú qì xià shuāng。
三峽南賓城最遠,一年冬至夜偏長,
sān xiá nán bīn chéng zuì yuǎn, yī nián dōng zhì yè piān zhǎng,
今朝始覺房櫳冷,坐索寒衣說孟光。
jīn zhāo shǐ jué fáng lóng lěng, zuò suǒ hán yī shuō mèng guāng。

〖辛酉冬至〗 (宋)陸游
今日日南至,吾門方寂然。
jīn rì rì nán zhì, wú mén fāng jì rán。
家貧輕過節,身老怯增年。
jiā pín qīng guò jié, shēn lǎo qiè zēng nián。
畢祭皆扶拜,分盤獨早眠。
bì jì jiē fú bài, fēn pán dú zǎo mián。
惟應探春夢,已繞鏡湖邊。
wéi yīng tàn chūn mèng, yǐ rào jìng hú biān。

〖十一拍〗 (宋)文天祥
冬至陽生春又來,口雖吟詠心中哀。
dōng zhì yáng shēng chūn yòu lái, kǒu suī yín yǒng xīn zhōng āi。
長笛誰能亂愁思,呼兒且覆掌中杯。
cháng dí shuí néng luàn chóu sī, hū er qiě fù zhǎng zhōng bēi。
雲白山青萬馀裡,壁立石城橫塞起。
yún bái shān qīng wàn yú li, bì lì shí chéng héng sāi qǐ。
至戎小隊出郊坰,天寒日暮山谷裡 。
zhì róng xiǎo duì chū jiāo jiōng, tiān hán rì mù shān gǔ li。

〖冬至〗 南〔宋〕文天祥
書雲今日事,夢破曉鳴鐘。
shū yún jīn rì shì, mèng pò xiǎo míng zhōng。
家禍三生劫,年愁兩度冬。
jiā huò sān shēng jié, nián chóu liǎng dù dōng。
江山乏小草,霜雪見孤松。
jiāng shān fá xiǎo cǎo, shuāng xuě jiàn gū sōng。
春色蒙泉裡,煙蕪幾萬重。
chūn sè méng quán li, yān wú jǐ wàn zhòng。

〖冬至日贈安節〗 〔宋〕蘇軾
我生幾冬至,少小如昨日。 當時事父兄,上壽拜脫膝。
wǒ shēng jǐ dōng zhì, shǎo xiǎo rú zuó rì。dāng shí shì fù xiōng, shàng shòu bài tuō xī。
十年閱凋謝,白髮催衰疾。 瞻前惟兄三,顧後子由一。
shí nián yuè diāo xiè, bái fà cuī shuāi jí。zhān qián wéi xiōng sān, gù hòu zi yóu yī。
近者隔濤江,遠者天一壁。 今朝复何幸,見此萬里侄。
jìn zhě gé tāo jiāng, yuǎn zhě tiān yī bì。jīn zhāo fù hé xìng, jiàn cǐ wàn lǐ zhí。
憶汝總角時,啼笑為梨栗。 今來能慷慨,志氣堅鐵石。
yì rǔ zǒng jiǎo shí, tí xiào wéi lí lì。jīn lái néng kāng kǎi, zhì qì jiān tiě shí。
諸孫行复爾,世事何時畢。 詩成卻超然,老淚不成滴。
zhū sūn xíng fù ěr, shì shì hé shí bì。shī chéng què chāo rán, lǎo lèi bù chéng dī。

〖冬至日獨遊吉祥寺〗蘇 軾
井底微陽回未回,蕭蕭寒雨溼枯荄。
jǐng dǐ wēi yáng huí wèi huí, xiāo xiāo hán yǔ shī kū gāi。
何人更似蘇夫子,不是花時肯獨來。
hé rén gèng shì sū fū zǐ, bù shì huā shí kěn dú lái。

〖冬至後三日陪丁元珍遊東山寺〗 〔宋〕歐陽修
幕府文書日已希,清尊歲晏喜相摧。
mù fǔ wén shū rì yǐ xī, qīng zūn suì yàn xǐ xiāng cuī。
寒山帶郭穿松路,瘦馬尋春踏雪泥。
hán shān dài guō chuān sōng lù, shòu mǎ xún chūn tà xuě ní。
翠蘚蒼崖森古木,綠蘿磐石暗深溪。
cuì xiǎn cāng yá sēn gǔ mù, lǜ luó pán shí àn shēn xī。
為貪賞物來猶早,迎臘梅花吐未齊。
wèi tān shǎng wù lái yóu zǎo, yíng là méi huā tǔ wèi qí。

〖塞外冬至〗 〔宋〕彭汝礪
今年至日是今朝,日影方長路更遙。
jīn nián zhì rì shì jīn zhāo, rì yǐng fāng cháng lù gèng yáo。
霜雪辛勤白榆塞,鵷鴻悵望紫宸朝。
shuāng xuě xīn qín bái yú sāi, yuān hóng chàng wàng zǐ chén cháo。
陰冥丘壑雲長暗,陽觸淵泉凍欲銷。
yīn míng qiū huò yún zhǎng àn, yáng chù yuān quán dòng yù xiāo。
欲問春來消息近,幾多垂柳在溪橋。
yù wèn chūn lái xiāo xi jìn, jǐ duō chuí liǔ zài xī qiáo。

〖冬至月下即事〗 〔明〕程嘉燧
去秋寒早天多雪,今夕冬暄月似春。
qù qiū hán zǎo tiān duō xuě, jīn xī dōng xuān yuè shì chūn。
淡境味長堪送老,醉鄉戶小恰容身。
dàn jìng wèi zhǎng kān sòng lǎo, zuì xiāng hù xiǎo qià róng shēn 。
客中兩度逢南至,酒後終宵向北辰。
kè zhōng liǎng dù féng nán zhì, jiǔ hòu zhōng xiāo xiàng běi chén。
莫笑杞人憂國淚,時看雲物一沾巾。
mò xiào qǐ rén yōu guó lèi, shí kàn yún wù yī zhān jīn。

〖客中冬至日〗 〔明〕王禕
十年奔走竟何為,轉覺謀生事事非。
shí nián bēn zǒu jìng hé wèi, zhuǎn jué móu shēng shì shì fēi。
時序每驚愁裡換,家山長向夢中歸。
shí xù měi jīng chóu li huàn, jiā shān cháng xiàng mèng zhōng guī。
吳江歲晚寒波積,楚塞天空鴻雁稀。
wú jiāng suì wǎn hán bō jī, chu sāi tiān kōng hóng yàn xī。
酒後登樓倍惆悵,緇塵猶滿舊征衣。
jiǔ hòu dēng lóu bèi chóu chàng, zī chén yóu mǎn jiù zhēng yī。

〖冬至夜喜逢徐七〗 〔明〕高啟
君來同客館,把酒夜相看。
jūn lái tóng kè guǎn, bǎ jiǔ yè xiāng kàn。
動是經年別,能辭盡夕歡。
dòng shì jīng nián bié, néng cí jǐn xī huan。
雪明窗促曙,陽复座銷寒。
xuě míng chuāng cù shù, yáng fù zuò xiāo hán。
世路今如此,懸知後會難。
shì lù jīn rú cǐ, xuán zhī hòu huì nán。

〖冬至日泊舟戈溪〗 〔明〕劉基
日薄雲陰雪在山,野寒溪靜客舟還。
rì bó yún yīn xuě zài shān, yě hán xī jìng kè zhōu hái。
乾坤簸盪逾三載,風俗乖張似百蠻。
qián kūn bǒ dàng yú sān zài, fēng sú guāi zhāng shì bǎi mán。
廢井衰蕪霜後白,空村喬木曉餘殷。
fèi jǐng shuāi wú shuāng hòu bái, kōng cūn qiáo mù xiǎo yú yīn。
獨憐節序逢冬至,不得安棲學閉關。
dú lián jié xù féng dōng zhì, bù dé ān qī xué bì guān。

〖七律冬至齋居偶閱舊稿志懷〗 〔清〕吳梅村
靜聽迢迢宮漏長,齋居暫屏萬機忙。
jìng tīng tiáo tiáo gōng lòu zhǎng, zhāi jū zàn píng wàn jī máng。
那無詩句娛清景,恰有梅梢送冷香。
nà wú shī jù yú qīng jǐng, qià yǒu méi shāo sòng lěng xiāng。
案積陳編閒檢點,志期舊學重商量。
àn jī chén biān xián jiǎn diǎn, zhì qī jiù xué zhòng shāng liáng。
灰飛子夜調元律,又喜天心复一陽。
huī fēi zǐ yè diào yuán lǜ, yòu xǐ tiān xīn fù yī yáng。

〖七律冬至齋居偶閱舊稿志懷〗 〔清〕乾隆
靜聽迢迢宮漏長,齋居暫屏萬機忙。
jìng tīng tiáo tiáo gōng lòu zhǎng, zhāi jū zàn píng wàn jī máng。
那無詩句娛清景,恰有梅梢送冷香。
nà wú shī jù yú qīng jǐng, qià yǒu méi shāo sòng lěng xiāng。
案積陳編閒檢點,志期舊學重商量。
àn jī chén biān xián jiǎn diǎn, zhì qī jiù xué zhòng shāng liáng。
灰飛子夜調元律,又喜天心復一陽。
huī fēi zǐ yè diào yuán lǜ, yòu xǐ tiān xīn fù yī yáng。

〖長至〗 〔清〕孫奇逢
日臨長至雪霜深,倚榻圍爐酒自斟。
rì lín zhǎng zhì xuě shuāng shēn, yǐ tà wéi lú jiǔ zì zhēn。
一代是非誰共語,百年感慨入孤吟。
yī dài shì fēi shuí gòng yǔ, bǎi nián gǎn kǎi rù gū yín。
閒從竹石同幽夢,靜向琴書寄遠心。
xián cóng zhú shí tóng yōu mèng, jìng xiàng qín shū jì yuǎn xīn。
此際陽生人不覺,貞元消息好相尋。
cǐ jì yáng shēng rén bù jué, zhēn yuán xiāo xi hǎo xiāng xún。

〖懷李希梅即寄〗 〔清〕蒲松齡
故里迢迢遠問疏,又逢長至歲將除。
gù lǐ tiáo tiáo yuǎn wèn shū, yòu féng zhǎng zhì suì jiāng chú。
苔衣戀水青袗似,草色經霜白髮如。
tái yī liàn shuǐ qīng zhěn shì, cǎo sè jīng shuāng bái fà rú。
癯骨不應厭粱肉,酸丁只合老樵漁。
qú gǔ bù yìng yàn liáng ròu, suān dīng zhǐ hé lǎo qiáo yú。
壯懷倘有同遊興,一路看山並蹇驢。
zhuàng huái tǎng yǒu tóng yóu xìng, yī lù kàn shān bìng jiǎn lǘ。

〖長安冬至 〗董其昌
子月風光雪後看,新陽一縷動長安。
zi yuè fēng guāng xuě hòu kàn, xīn yáng yī lǚ dòng cháng ān。
禁鐘乍應雲門面,寶樹先驅黍谷寒。
jìn zhōng zhà yīng yún mén miàn, bǎo shù xiān qū shǔ gǔ hán。

〖雜 詠〗楊允孚
試數窗間九九圖,餘寒消盡暖回初。
shì shù chuāng jiān jiǔ jiǔ tú, yú hán xiāo jǐn nuǎn huí chū。
梅花點遍無餘白,看到今朝是杏株。
méi huā diǎn biàn wú yú bái, kàn dào jīn zhāo shì xìng zhū。

〖丙子冬至〗李夢陽
奉天門下玉闌橋,此日催班早侍朝。
fèng tiān mén xià yù lán qiáo, cǐ rì cuī bān zǎo shì cháo。
占史奏雲懽萬國,大官傳宴散層霄。
zhàn shǐ zòu yún huan wàn guó, dà guān chuán yàn sàn céng xiāo。
苑梅迎律春先動,宮柳臨風色欲搖。
yuàn méi yíng lǜ chūn xiān dòng, gōng liǔ lín fēng sè yù yáo。
一出忽驚今十載,百年勳業有漁樵。
yī chū hū jīng jīn shí zài, bǎi nián xūn yè yǒu yú qiáo。

〖九九歌〗--從冬至那天算起,以九天作一單元,連數九個九天,到九九共八十一天,冬天就過去了
cóng dōng zhì nèi tiān suàn qǐ, yǐ jiǔ tiān zuò yī dān yuán, lián shǔ jiǔ gè jiǔ tiān, dào jiǔ jiǔ gòng bā shí yī tiān, dōng tiān jiù guò qù le

一九二九不出手,三九四九冰上走;
yī jiǔ èr jiǔ bù chū shǒu, sān jiǔ sì jiǔ bīng shàng zǒu;
五九六九沿河看柳,七九河開八九雁來;
wǔ jiǔ liù jiǔ yán hé kàn liǔ, qī jiǔ hé kāi bā jiǔ yàn lái;
九九加一九,耕牛遍地走。
jiǔ jiǔ jiā yī jiǔ, gēng niú biàn dì zǒu。

〖冬至圓 〗台語詩
寒風冷汐汐 ,又擱是冬至 。
hán fēng lěng xì xì, yòu gē shì dōng zhì。
全家攏團圓 ,袂吃冬至圓 。
quán jiā lǒng tuán yuán, mèi chī dōng zhì yuán。
圓啊細綿綿 ,落鼎煮甜甜 。
yuán a xì mián mián, luò dǐng zhǔ tián tián。
吃了冬至圓 ,大家笑嘻嘻。
chī le dōng zhì yuán, dà jiā xiào xī xī。

〖冬至思親 〗台語詩
冬至又寒流,天冷心嚕冷 。
dōng zhì yòu hán liú, tiān lěng xīn lū lěng。
火爐溫燒酒,飲酒想早年 。
huǒ lú wēn shāo jiǔ, yǐn jiǔ xiǎng zǎo nián。
全家歡喜吃冬至圓 。
quán jiā huān xǐ chī dōng zhì yuán。
如今冬至圓,猶原是圓擱甜 。
rú jīn dōng zhì yuán, yóu yuán shì yuán gē tián。
父母已經無地身軀邊 。
fù mǔ yǐ jīng wú dì shēn qū biān。
年年春去又冬至,歲月如水流 。
nián nián chūn qù yòu dōng zhì, suì yuè rú shuǐ liú。
父母只地夢中留,三分茫 眼迷濛 。
fù mǔ zhǐ de mèng zhōng liú, sān fēn máng yǎn mí méng。
目屎摻酒吞落喉!
mù shǐ xiān jiǔ tūn luò hóu!